KrajowyTransport.pl
Kategorie

Zakaźne ADRy na drodze

22 maja 2014 roku w popoudniem w Bardzie Śląskim inspektorzy transportu drogowego z kłodzkiego oddziału WITD we Wrocławiu, razem z funkcjonariuszami ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich ujawnili przewóz odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zakaźnych o nr UN 3291 zespołem pojazdów złożonym z pojazdu dostawczego oraz przyczepy. Towar przewożony był przez jedną z firm z terenu Wrocławia, która zajmuje się utylizacją odpadów medycznych.

W toku kontorli stwierdzono liczne uchybienia ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo o ruchu, rozporządzenia Unii Europejskiej o stosowaniu urządzeń rejestrujących (tachografów samochodowych) ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych a także Konwencji ADR o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w tym:

 

- dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR,

- niesporządzenie dokumentu przewozowego,

- niewyposażenie środka transportu w wymagane instrukcje pisemne,

- nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu, w cysternie, pojeździe-baterii, kontenerze, MEGC lub pojeździe MEMU, niezaopatrzonych w wymagane i prawidłowe oznakowanie, w zakresie: tablicy lub tablic barwy pomarańczowej.

- niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane: w wyposażenie ochronne określone odpowiednio w ADR,

Kontrola wykazała także, iż kierowca nie posiada aktualnych badań lekarskich oraz psychologicznych a pojazd nie jest wyposażony w wymagany tachograf wobec czego kierowca nie rejestruje swojej aktywności. Ustalono także, iż przyczepa zagregowana z pojazdem ciągnącym jest zbyt ciężka. Z okazanych przez kierowcę dokumentów wynikało, iż masa przewożonych odpadów niebezpiecznych wynosi niewiele ponad 400 kg podczas kontrola masy pojazdu na wadze wykazała, iż masa ładunku wynosi ponad 3000 kg a więc ośmiokrotnie więcej.

W związku z tym, iż pojazd zagrażał w sposób realny bezpieczeństwu w ruchu drogowym, do czasu usunięcia nieprawidłowości został usunięty na najbliższy parking strzeżony wyznaczony przez Starostę Ząbkowickiego zaś wobec przewoźnika wszczęto odpowiednie postępowanie zagrożone nałożeniem kary pieniężnej.

Systematyczne kontrole prowadzone w obszarze przewozu towarów niebezpiecznych przez Inspekcję Transportu Drogowego, jako specjalistyczną formację powołaną do tego typu czynności sprawiły, że w ostatnich latach zarysowała się wyraźna tendencja spadkowa w rodzajach stwierdzanych nieprawidłowości i występowanie rażących naruszeń spotykane jest w niewielkim procencie kontrolowanych pojazdów.

W opisanym powyżej przypadku nie doszło do wypadku drogowego, jednakże nie trudno sobie wyobrazić jakie dalece negatywne konsekwencje spowodowałoby takie zdarzenie z udziałem pojazdu przewożącego towary zakaźne.

 

Źródło: WITD Dolny Śląsk

Artykuł z dnia

Archiwum artykułów