KrajowyTransport.pl
Kategorie

Skład celny w świetle prawa UE

składy celne rosja szwajcaria chiny

Niedoceniane i rzadko wykorzystywane przez przedsiębiorców rozwiązanie może przynieść niespodziewane korzyści finansowe – skład celny to instytucja, która pozwala firmie oszczędzić czas i pieniądze.

Skład celny a prawo unijne

W myśl Unijnego Kodeksu Celnego, skład celny to miejsce na terytorium UE zatwierdzone przez organy celne przeznaczone do składowania celnego towarów nieunijnych pod dozorem celnym. Towary te nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej, o ile środki te nie zakazują wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub wyprowadzania towarów z tego obszaru.

Prowadzenie składu celnego jest uzależnione od udzielenia pozwolenia przez właściwy miejscowo dla wnioskującego organ celny. Podmiot wnioskujący o pozwolenie na prowadzenie składu celnego musi spełniać warunki określone w UKC. Nowy Unijny Kodeks Celny, który wszedł w życie 1 maja 2016 roku, wprowadził kilka znaczących zmian w funkcjonowaniu składów celnych.

Pierwszą jest nowa ich systematyka. Jednak nie ma to znaczącego wpływu na funkcjonowanie dotychczasowych składów ani na te nowopowstające - podstawowe podziały i role pozostały te same. Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje składów: prywatne, w których towary składuje prowadzący skład oraz publiczne, w których składować może towar każda osoba.

Drugą zmianą jest konieczność złożenia zabezpieczenia na poczet należności celno- podatkowych. Jednak w przypadku zastosowania dla tej procedury zabezpieczenia generalnego może zostać ono obniżone do 50 %, 30% lub 0% kwoty referencyjnej przy spełnieniu konkretnych warunków. W praktyce może to oznaczać zredukowanie kosztów związanych z zabezpieczeniem nawet do zera.

Kolejną zmianą jest likwidacja procedury składu celnego. W praktyce ułatwia to działalność związaną ze składem celnym. Przed wejściem nowego UKC poza pozwoleniem na prowadzenie składu celnego, każdy uczestnik tego typu projektów (właściciel składu, agencja celna obsługująca skład, jak również osoba składująca towary) musiał posiadać pozwolenie na stosowanie procedury składu celnego.

Uzyskanie pozwolenia jest dużo łatwiejsze i szybsze w przypadku przedsiębiorstwa posiadającego status AEO – czyli status upoważnionego przedsiębiorcy. Wynika to z faktu, iż podmiot taki został już zweryfikowany przez administrację celno-skarbową i podlegając okresowym audytom, jest uznawany za wiarygodnego partnera.

Zarówno warunki formalne jakie trzeba spełnić, aby móc korzystać ze składu celnego jak i zorganizowanie procesu logistycznego wydają się skomplikowane. Na szczęście są na rynku eksperci, którzy działają w imieniu przedsiębiorców w organizacji tak skomplikowanych przedsięwzięć.

Jaką korzyść niesie korzystanie ze składów celnych?

Przedsiębiorca działający w branży odzieżowej, prowadzący sprzedaż w systemie e-commerce w kilku europejskich państwach postanowił zwiększyć swoją sprzedaż rozszerzając rynek zbytu o kolejne kraje: Szwajcarię oraz Rosję. Te dwa kierunki obarczone są jednak w handlu zagranicznym znacznie większymi kosztami, ponieważ należności celno- podatkowe są w tym przypadku płacone dwukrotnie. Raz przy imporcie towarów z krajów trzecich (Chiny, Indie, Bangladesz i inne), a następnie w krajach docelowych: Rosji i Szwajcarii. Wkrótce po rozpoczęciu nowych projektów sprzedażowych doradziliśmy naszemu kontrahentowi skorzystanie ze składu celnego. W wyniku zastosowania tego rozwiązania znacznie zredukował koszty sprzedaży poza Unię Europejską, gdyż towary importowane do składu celnego, a następnie wywożone poza obszar UE nie podlegają należnościom celno-podatkowym. Cła i podatki są płacone jedynie w krajach docelowych. Zmniejszenie kosztów pozwoliło przedsiębiorcy na obniżenie cen produktów, co spowodowało wzrost sprzedaży na tych rynkach.

Składowanie towarów importowanych w składzie celnym pełni też funkcję kredytowania ciążących na nich należności do chwili sprzedaży towarów na rynki UE, co również zmniejsza koszty działalności. Nie bez znaczenia jest fakt, że składowanie towarów w składzie celnym pozwala na wykonywanie na nich różnych czynności, takich jak pakowanie, konfekcjonowanie czy etykietowanie.

Dzięki wdrożeniu elektronicznej wymiany informacji, między systemami informatycznymi: operatora logistycznego, systemu obsługi zgłoszeń celnych agencji celnej oraz systemu zamówień zleceniodawcy, usprawniony został proces przygotowania towarów dla odbiorców indywidualnych oraz proces obsługi celnej, a czas w którym zamawiający otrzymują przesyłki został skrócony.   

Po 3 latach działalności z funkcjonalnością składu celnego sprzedawca poszerzył rynek zbytu o kilka krajów i planuje uruchomienie sprzedaży w kolejnych.

Jak pokazuje powyższy przykład, niedoceniana instytucja składu celnego może w ewidentny sposób przynieść korzyści finansowe firmie. Pozwala na racjonalne gospodarowanie funduszami i wspomaga wzrost efektywności przedsiębiorstwa. Czasami trzeba jednak sięgnąć po zewnętrzne wsparcie, doświadczenie z innych branż i wykorzystać zupełnie nowe rozwiązania oraz świeże spojrzenie na problem.

 

Komentarz ekspercki Grzegorza Banysia, Dyrektora Regionalnego Rusak Business Services

http://www.rusak.pl/

Artykuł z dnia

Archiwum artykułów