KrajowyTransport.pl
Kategorie

Regulamin:

Polityka prywatności - Cookies/Ciasteczka

 • Czym są pliki „cookies”?
 • Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron witryny internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę portalu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony portalu z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Jak użytkujemy pliki „cookies”?
 • Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z portalu co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 • Jakich plików „cookies” używamy?
 • Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” - „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony portalu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

§ 1. DEFINICJE


Regulamin – regulamin Serwisu internetowego www.krajowytransport.pl
Serwis - zorganizowana internetowa platforma informatyczno-informacyjna utworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikom oraz Reklamodawcom zamieszczanie reklam,i informacji, a także korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym www.krajowytransport.pl lub innym wskazanym przez Administratora;
Administrator – właściciel Serwisu firma Mar-gre z siedzibą w Makowie, NIP:525-233-71-38
Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług Serwisu;
Reklamodawca – przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, zawierający Umowę z Administratorem w celu zamieszczenia reklamy w Serwisie;
Reklama – każda forma przekazu/informacji w zakresie zależnym od zamówienia złożonego przez Reklamodawcę, w szczególności przybliżająca specyfikę działalności gospodarczej Reklamodawcy, przedstawiająca promocje sprzedaży lub inne formy korzystania z oferowanych przez Reklamodawcę towarów lub usług, w formie wizytówki, przekierowania, baneru, boksu, linka itp;
Materiały – informacje w postaci słownej lub tekstowej, w tym plików elektronicznych, dokumentów  przekazanych przez Reklamodawcę na podstawie Umowy Administratorowi w celu ich umieszczenia w Serwisie, w szczególności zawierających dane identyfikujące Reklamodawcę, jego logo, znaki towarowe Reklamodawcy;
Usługa – usługa reklamowa polegająca na odpłatnym umieszczaniu w Serwisie informacji gospodarczych/Reklamy dotyczących Reklamodawcy w zakresie wynikającym z Umowy;
Umowa – odpłatna umowa o świadczenie usług reklamowych przez Administratora na rzecz Reklamodawcy, zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (rejestrowana), w szczególności obejmująca telefoniczne zamówienie emisji reklamy/kampanii reklamowej na Serwisie, uwzględniająca uzgodnienia w zakresie treści, ceny, rozmiaru oraz obszaru Reklamy, chyba że strony Umowy postanowią inaczej;


§ 2. ZAKRES REGULAMINU


 • Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Administratora oraz warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Reklamodawców.
 • Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz Reklamodawców.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom i Reklamodawcom przysługuje wyłącznie prawo korzystania z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 3. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


 • Na podstawie zawartej Umowy Administrator w ramach świadczenia Usług zapewnia Reklamodawcy umieszczenie oraz emisję w Serwisie, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie Reklamy firmy Reklamodawcy zgodnej z przekazanymi Materiałami;
 • Niezależnie od postanowień wskazanych w ust. 1 powyżej, w ramach Serwisu Administrator oferuje Użytkownikom i Reklamodawcom możliwość bezpłatnego korzystania z wyszukiwarki Serwisu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy lub wstrzymania emisji Reklamy, ogłoszenia, lub komentarza bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest ona sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego albo narusza prawa osób trzecich, a także jej treść lub forma jest sprzeczna z charakterem programowym lub interesem Serwisu.

§ 4. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG


 • Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Kontaktu telefonicznego.
 • Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w Umowie zawieranej, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Reklamodawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu, w szczególności do terminowego uiszczania opłat za Usługi.
 • Umowa zawierana jest na czas określony.
 • W przypadku zaistnienia sporu powstałego w związku z realizacją Umowy bądź jej wykonaniem, ważnością lub skutecznością, Strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać go na drodze prowadzonych w dobrej wierze negocjacji.

§ 5. POZOSTAŁE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI


 • Reklamodawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Administratorowi Materiałów niezbędnych do zamieszczenia Reklamy w Serwisie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Strony mogą uzgodnić inny termin przekazania Materiałów.
 • Materiały powinny spełniać uzgodnione z Administratorem warunki techniczne.
 • Niedostarczenie Materiałów w terminach, o których mowa powyżej, uprawnia Administratora do wykonania Reklamy, a także strony internetowej z własnych materiałów oraz Materiałów podanych przez Reklamodawcę do wiadomości publicznej, bez jakichkolwiek roszczeń Reklamodawcy z tego tytułu. Niedostarczenie Materiałów, nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Emitowana przez Administratora Reklama i/lub strona internetowa może zostać zmieniona pod warunkiem dostarczenia przez Reklamodawcę Materiałów oraz zapłaty na rzecz Administratora dodatkowego wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej rzeczywistym nakładom poniesionym na ich wytworzenie.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści Materiałów przekazanych przez Reklamodawcę, które następnie zostały wykorzystane w Reklamie umieszczonej w Serwisie.
 • W przypadku ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw, Reklamodawca/Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszelkich kroków faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń. Jeżeli w skutek czynności prawnych podjętych przez osoby trzecie zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciwko Administratorowi, Reklamodawca/Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wstąpić do postępowania sądowego pod rygorem obowiązku zwrotu Administratorowi wszelkich wydatków związanych z prowadzeniem postępowania sądowego, w tym kosztów sądowych, zastępstwa sądowego oraz obsługi prawnej. Obowiązek zwrotu wydatków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powstaje również, w przypadku negatywnego dla Administratora rozstrzygnięcia żądania naprawienia szkody. Obowiązek zwrotu wydatków powstaje w terminie 3 (trzy) dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu I lub II instancji. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w płatnościach, Administrator ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
 • Reklamodawca użyczając Administratorowi Materiały bierze na siebie odpowiedzialność, że przysługują mu do nich osobiste i majątkowe prawa autorskie.
 • Administratorowi przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do przygotowanych przez niego Reklam.
 • Zawarcie Umowy nie powoduje przeniesienia praw którejkolwiek ze stron lub osób trzecich do znaków towarowych, sloganów i nazw handlowych, praw autorskich, które istnieją bądź mogą zaistnieć w przyszłości. Skutków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wywołuje także wykonanie Umowy.
 • Administrator może umieścić Reklamę Reklamodawcy i/lub jej nośnik w postaci odrębnej strony internetowej w Serwisie w zakresie i na zasadach określonych w Umowie.
 • Administrator zobowiązuje się do zamieszczenia Reklamy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Termin utworzenia odrębnej strony internetowej zostanie ustalony indywidualne z Reklamodawcą, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od dnia zawarcia Umowy.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zamieszczeniu Reklamy lub w utworzeniu strony internetowej spowodowanych opóźnieniem Reklamodawcy w przekazaniu Materiałów lub nieprawidłową ich treścią lub jakością.
 • Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, nie może jednak zagwarantować ich kompletności i poprawności.
 • W związku z powyższym Administrator nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji dostępnych w Serwisie.
 • Niedopuszczalne jest używanie dostępnych w Serwisie adresów e-mail do przesyłania korespondencji seryjnej, zawierającej szkodliwe bądź niepożądane pliki i programy.
 • Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie do własnego użytku. Kopiowanie i dystrybucja danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.
 • Użytkownik nie może wykorzystywać danych zawartych na stronach administratora do celów komercyjnych w tym działalności konkurencyjnej dla Administratora serwisu.

§ 6. REKLAMACJE


 • Wszelkie reklamacje lub żądania Reklamodawca zobowiązany jest zgłosić Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail (redakcja@krajowytransport.pl) Administratora lub drogą telefoniczną z tym zastrzeżeniem, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości spowodowane nieprecyzyjną treścią lub jakością Materiałów przekazanych przez Reklamodawcę.
 • Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji jest w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 • Administrator zastrzega, że zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu świadczonych Usług.

§ 7. PŁATNOŚCI


 • Reklamodawca zapłaci w terminie określonym w Umowie, na rzecz Administratora, na wskazany numer rachunku bankowego, bez uprzedniego wezwania, wynagrodzenie w wysokości wynikającej z Umowy, powiększone o należny podatek VAT.
 • W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w terminie określonym w pkt 1, Administrator najpóźniej w terminie 14 dni od daty płatności uzgodnionej w Umowie prześle Reklamodawcy na wskazany przez niego adres pocztowy przypomnienie o płatności w formie faktury.
 • Dopuszcza się wysłanie faktury VAT pro forma za pośrednictwem drogi elektronicznej na konto mailowe lub łącza telefonicznego (nr faksu), w przypadku przekazania przez Reklamodawcę przy zawieraniu Umowy stosownych danych Administratorowi.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Reklamodawcę na rachunku Administratora, Administrator wystawi fakturę VAT na całość wpłaconej przez Reklamodawcę kwoty i niezwłocznie prześle ją Reklamodawcy.
 • W przypadku opóźnienia płatności wynagrodzenia, Reklamodawca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę od zaległej kwoty.
 • W przypadku opóźnienia lub zwłoki w płatności wynagrodzenia przekraczającej 21 dni Administrator podejmie czynności procesowe w celu dochodzenia należności wynikającej z tytułu zawarcia i realizacji Umowy. Reklamodawca jest zobowiązany do zwrotu Administratorowi kosztów podjętych działań windykacyjnych wraz z należnymi kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych, w tym kosztami zastępstwa procesowego.
 • Przed końcem okresu obowiązywania Umowy, do Reklamodawcy zostanie wysłane przypomnienie w postaci faktury proforma na adres pocztowy lub drogą elektroniczną z prośbą o opłacenie przedłużenia Usług na kolejny okres obowiązywania Umowy.
 • Reklamodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie danych, w tym osobowych, przekazanych Administratorowi  w celu dochodzenia należności związanych z zawartą Umową.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownik oraz Reklamodawca są zobowiązani do bieżącego zapoznawania się z wprowadzonymi zmianami.
 • Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.krajowytransport.pl
 • Postanowienia lub ustalenia odmienne od zapisów Regulaminu są nieważne.
 • Administrator zastrzega sobie prawo rejestrowania rozmów i innych operacji Użytkowników i/lub Reklamodawców realizowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 • Wszelkie zapytania Użytkowników oraz Reklamodawców dotyczące Serwisu powinny być kierowane pod adres: ul. Lipowa 88, 26-640 Skaryszew ; e-mail : redakcja@krajowytransport.pl
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników oraz Reklamodawców portalu www.krajowytransport.pl bez wyjątku.
 • Zamieszczenie przez Użytkowników i/lub Reklamodawców w jakiejkolwiek części Serwisu swoich danych osobowych czy kontaktowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przechowywanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora.
 • Umowa i Regulamin podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikłe nie z jego winy lub z siły wyższej.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu.
 • Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 • Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.krajowytransport.pl

§ 9. REGULAMIN DZIAŁU OGŁOSZENIA


 1. Ogłoszeniodawca akceptuje warunki poniższego regulaminu pisząc ogłoszenie w serwisie www.Krajowytransport.pl w dziale : "Ogłoszenia"
 2. Dział Ogłoszeń serwisu przeznaczony jest wyłącznie dla firm
 3. Dział Ogłoszeń służy wymianie informacji na temat kupna, sprzedaży, wymiany lub oddania wyłącznie legalnych towarów i usług.
 4. Za treść ogłoszeń odpowiada ich autor, właściciel portalu firma Mar-Gre Konrad Hajzler z siedzibą w Makowie, 26-640 Skaryszew
 5. NIP 525-233-71-38 nie bierze żadnej odpowiedzialności za przeakzywane treści.
 6. Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że obrót zabronionymi substancjami i przedmiotami jest nielegalny w większości krajów.
 7. Ogłoszenie jest moderowane i ukaże sie dopiero po akceptacji.
 8. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń o treściach zakazanych, pornograficznych, naruszających prawa osób i instytucji, obrażających czy wulgarnych.
 9. W ogłoszeniu nie wolno podawać linków do innych stron internetowych ani reklamować działalności konkurencyjnej dla Administratora serwisu KrajowyTransport.pl.
 10. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odrzucenia prawa do publikacji ogłoszenia bez podania powodu.
 11. Grafika dołączona do ogłoszenia musi spałniać wymagania punktów 7 i 8 regulaminu Ogłoszeń
 12. Zakazane jest wielokrotne powielanie tej samej treści ogłoszenia na przestrzeni 24 godzin.
 13. Ogłoszeniodawca dodając ogłoszenie dobrowolnie oddaje do przetwarzania dane w nim zawarte. Ma możliwość ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania w zgodzie z paragrafem 11 niniejszego regulaminu dotyczageo RODO

 14. § 10. REGULAMIN PROGRAMU "ZAUFANY PRZEWOŹNIK" ZALETY
 15. Zwiększenie zaufania klientów
 16. Trafniejszy wybór spośród wielu przewoźników
 17. Budowanie rzetelnego wizerunku firmy przewozowej
 18. Znak, że firma dba o bezpieczeństwo pasażerów, klientów oraz przewożonych towarów
 19. 1. Określenie programu
 20. Program "Zaufany Przewoźnik" ma na celu pozytywne wyróżnienie firm z branży transportowej. Firmy spełniające określone kryteria mogą ubiegać się o akces do programu, po wniesieniu wyznaczonej opłaty.
 21. W ramach przystąpienia do programu firma otrzyma certyfikat przystąpienia (Certyfikat Zaufany Przewoźnik) oraz specjalną naklejkę na pojazd.
 22. Program Zaufany Przewoźnik ma charakter czasowy, certyfikaty i naklejki programu przyznawane są na 12 miesięcy od wniesienia opłaty.
 23. 2. Warunki przystąpienia
 24. Korzystanie z oznakowań i certyfikatów programu "Zaufany Przewoźnik" obwarowane jest wymaganiami wskazanymi w poniższych punktach
 25. Do programu może przystąpić jedynie zarejestrowana działalność (działalność gospodarcza, spółki z o.o., cywilne, komandytowe, akcyjne, jawne)
 26. Firma ubiegająca się nie może wykazywać w ostatnim roku kalendarzowym wypadków drogowych z własnej winy, co musi być poświadczone pisemnie bądź podczas rejestrowanej rozmowy
 27. Firma musi posiadać aktywne licencje na wykonywane usługi, chyba, że specyfika typu wykonywanego transportu nie wymaga specjalnych zezwoleń
 28. Firma musi wnieść opłatę określaną w umowie rejestrowanej ustnej (drogą telefoniczną) bądź pisemnej
 29. Firma ubiegająca się nie powinna znajdować się w stanie upadłości, zajęć komorniczych bądź posiadać jakichkolwiek konfliktów z prawem, mających związek z prowadzoną działalnością

  § 11. RODO oraz dane osobowe


 30. Dane użytkownika portalu będą zbierane w minimalnym zakresie analitycznym przez narzędzia Google Analitycs oraz dopasowania reklam spersonalizowanych Google
 31. Serwis posiada zaimplementowane narzędzia Google do mierzenia ruchu oraz zbierania informacji dotyczących zachowań użytkowników na stronie. Dane te nie będą wykorzystywane inaczej niż do celów analitycznych jedynie wewnątrz firmy Mar-Gre Konrad Hajzler
 32. Właściciel portalu firma Mar-Gre Konrad Hajzler z siedzibą w Makowie, 26-640 Skaryszew nie wykorzystuje danych w celach innych niż pomiar ilości odwiedzin oraz zachowań na stronie.
 33. Użytkownik ma pełne prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania całkowitego zaprzestania przetwarzania danych osobowych
 34. Właściciel firma Mar-Gre Konrad Hajzler nie będzie udostępniał danych osobom trzecim oraz innym firmom
 35. Użytkownik może swobodnie usunąć dane oraz blokować dostęp narzędzia do nich poprzez wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 36. Pełne informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych dostępne są także pod adresem: https://krajowytransport.pl/artykul/456/rodo